Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF HATÁLYA, ALKALMAZÁSI TERÜLETE: Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek az Ihász Mérnökiroda Kft. (2921 Komárom, Béke sor 3.), mint szállító (továbbiakban: Szállító), és megrendelője között (továbbiakban: Megrendelő) jönnek létre.

Megrendelő és Szállító a jelen ÁSZF szabályaitól eltérhet, ha erről írásban megegyeznek. Az ÁSZF határozatlan ideig érvényes és hatályos. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. A Társaság a jelen ÁSZF, valamint termékekhez kapcsolódó alkalmazástechnikai útmutató megismerésének lehetőségét a megrendelő számára maradéktalanul lehetővé teszi a www.trapezlemez.hu honlapokon, illetve személyes értékesítés esetén az értékesítés helyszínén.

A Szállító a Megrendelő megkeresésére adott árajánlatában tájékoztatja a Megrendelőt, az ÁSZF és termékekhez kapcsolódó alkalmazástechnikai útmutató rendelkezéseiről. A Megrendelő a megrendelés Szállító részére történő eljuttatásával, illetve a személyes értékesítés esetén az áru átvételével és a vételár megfizetésével az ÁSZF és a termékekhez kapcsolódó alkalmazástechnikai útmutató rendelkezéseit kifejezetten elfogadja.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az ÁSZF által nem szabályozott esetekben a magyar jog rendelkezései irányadóak. Szállítási szerződés alapján a Szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és a vételárát megfizetni.

3. NYILATKOZATOK Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállítási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat személyesen, telefonon és írásban ( postai küldeményként, faxon vagy e-mailen) lehet megtenni. A telefonon tett nyilatkozatokat írásban meg kell erősíteni. Az írásban meg nem erősített nyilatkozat érvénytelen. A faxon/e-mailen tett nyilatkozatot a felek kölcsönösen elfogadják érvényesnek.

4. AJÁNLAT A Szállító által szóban vagy telefonon tett árajánlatának az ajánlati kötöttsége azonnal megszűnik, amennyiben azt a Megrendelő a megadott érvényességi időn belül el nem fogadja. A Szállító által írásban tett árajánlat érvényessége mindig az adott árajánlatban feltüntetett időtartam. Az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni. A Szállítási Szerződés akkor jön létre a felek között, amikor a Megrendelő által küldött megrendelést a Szállító saját rendszerében rögzíti, és Megrendelő felé visszaigazolja, a visszaigazoláshoz szükséges, hogy a Megrendelő a rendelést aláírja és a mindenkor érvényes vételárat, szükség esetén a mindenkor érvényes fuvardíjat megfizesse, vagy átutalásos fizetési mód esetén az átutalt összeg a Szállító számláján megjelenjen.

5. TELJESÍTÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE A Szállító a Megrendelőt tájékoztatja a termék várható szállítási határidejéről. Ezt megteheti a visszaigazolásban is, ha ez nem történik meg, akkor köteles a teljesítés idejéről a megrendelőt legalább 3 (három) nappal korábban szóban vagy írásban értesíteni. A Szállító által forgalmazott termékeket a Szállító telephelyén a tétel átvételekor, annak mennyiségi és minőségi átvizsgálása után, megtekintett állapotban lehet átvenni, ettől eltérő szállítási cím lehetséges, de erről külön, írásban kell megállapodni. Külön szállítási cím esetén a mennyiségi és minőségi átvétel a fuvaros jelenlétében, a Megrendelő által megadott helyen történik a fuvaros gépjárművén. A szerződésszerű teljesítés a mindenkor érvényes díjszabásban foglaltak szerint megfizetett termékekre a következőképp történik: a Vevő vagy annak képviselője a fizetést igazoló számlával és megrendelő levéllel a Szállító telephelyén átveszi az árut. Ekkor joga és kötelessége a tételt mennyiségileg és minőségileg is ellenőrizni. Az áru átvételével a Megrendelő az áru mennyiségi és minőségi megfelelőségét kifejezetten elfogadja.

6. JÓTÁLLÁS A Szállító vállalja, hogy az MSZ EN 14782 szabvány követelményeinek a forgalmazott termékek megfelelnek. A Szállító a termékekre a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglalt mértékű és terjedelmű jótállást vállal. A termék felületképzésére, színére a megrendelésben megadott követelmények érvényesek. A jelen pontban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a kifejezetten értékcsökkent termékként értékesített árura, a Szállító az ilyen árukra jótállást, illetve kellékszavatosságot nem vállal, továbbá azok szabványnak való megfelelőségét sem szavatolja. A Szállító által forgalmazott termékeket a Szállító telephelyén vagy ettől eltérő szállítási cím esetén annak átvételekor, annak mennyiségi és minőségi átvizsgálása után, megtekintett állapotban lehet átvenni. Külön szállítási cím esetén a mennyiségi és minőségi átvétel a fuvaros jelenlétében, a Megrendelő által megadott helyen a fuvarozó gépjárművén történik. A jótállás érvényét veszti abban az esetben, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használják, helytelenül tárolják, azt szakszerűtlenül építik be, illetve amennyiben a termék megsérül/megrongálódik.

7. TULAJDONJOG FENNTARTÁS A Megrendelő a Termék tulajdonjogát a vételárnak a Szállító részére történő teljes megfizetésével szerzi meg, azaz a Szállító a Termék tulajdonjogát a vételár Megrendelő által történő teljes kifizetéséig fenntartja.